Vellykket Årsmøtet for 2022

Årsmøtet for Norborg IL med alle undergrupper ble holdt i Norborg Fleirbrukshall onsdag 1. mars.
Oppslutningen på møtet var bedre enn på mange år, men vi kunne kanskje tenke oss enda flere på disse møtene.
Med tanke på at årets møte kolliderte med andre årsmøter i området, så kan vi håpe på enda bedre oppslutning neste år om vi klarer å koordinere oss litt bedre 🙂

Utfallet av møtet var veldig bra, og alle verv er fylte for sesongen 2023!

Økonomien til IL Norborg er også god, mye pga god oppslutning rundt dugnader og ellers god støtte til aktiviteten vår.
Med bakgrunn i dette og de økonomisk trange tidene mange barnefamilier opplever med store prisøkninger, så besluttet Årsmøtet etter forslag fra hovedstyret å redusere treningsavgiften for de under 18 år i fotball og badminton til 500,- kr (en halvering fra i fjor). Hovedstyret vil kompensere fotball- og badmintongruppa for disse tapte inntektene. Norborg opplever økt aktivitet, og ønsker at dette skal fortsette. Vi håper da dette vil bidra positivt til videre vekst i aktiviteten vår, og at det dermed ikke skal være økonomiske grunner for at barn ikke er aktive i Norborg!

Vi i Hovedstyret ønsker alle Lykke til med sesongen 2023!

Ekstraordinært Årsmøte – Ansettelse av Trenerveileder

I forbindelse med samarbeidsavtalen mellom Norborg, Ravn og Brattvåg for ungdomsfotballen er det avtalt at det skal ansettes en treningskoordinator/veileder.
Planen var at denne ressursen skulle ansettes i Brattvåg, men prosjektgruppa har etter hvert kommet til en løsning der deler av stillingen koordineres av en eksisterende ressurs i Brattvåg, og at Norborg og Ravn ansetter en ressurs i tillegg som utfører resterende %-sats.
Det har blitt enighet om at denne personen kan ansettes i Norborg IL med en avtale mellom Ravn og Norborg som regulerer felles ansvaret for stillingen.
Fotballgruppa ønsker å få denne personen på plass nå i høst for å kunne forberede sesongen 2023 godt.
Ressursen vil rapportere til fotballgruppa sin leder for sine daglige drift, men vil bli juridisk ansatt i Idrettslaget Norborg (mot hovedstyret).

Siden dette er en endring av Organisasjonsplanen vår og det har en påvirkning av budsjettet så må Årsmøtet godkjenne denne saken før det evt effektueres, og vi kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte Onsdag 12. oktober 2022, kl. 20.00.

Agenda:
– Gjennomgang av avtaler
– Organisasjonsplan
– Budsjett

Alle medlemmer er velkomne.

Fornyet avtale med Generalsponsor Sparebanken Møre

                 

Norborg har nå i starten av sesongen 2022 fornyet sin avtale med Sparebanken Møre for 3 nye år.

Sparebanken Møre vil dermed fortsette sitt samarbeid med Norborg IL og alle undergruppene i Norborg IL vil nyte godt av dette samarbeidet.
Nytt for perioden er at Sparebanken Møre støtter ekstra opp under det viktige arbeidet til forballgruppa med å få opp igjen aktiviteten og bedre tilbudet til medlemmene etter at pandemien har gitt oss en del begrensninger. Det er i denne sammenheng også inngått et samarbeid mellom Norborg, Brattvåg og Ravn.

Ellers har Norborg totalt sett fått en god økning i medlemstallene nå i utgangen av pandemien og i forbindelse med oppstarten av Norborg Fleirbrukshall, noe som også gjenspeiles i avtalen.

Norborg ønsker å takke Sparebanken Møre for det gode samarbeidet og støtten vi får, noe som settes stor pris på av medlemmene våre!

Felles Årsmøte for Hvd.laget, badminton, trim- og fotballgruppa for sesongen 2020

Årsmøte for sesongen 2020 (Oppdatert sted!!)

Tidspunkt: Onsdag 03.03.21, kl. 18.00 
Sted: Søvik Forsamlingshus / evt Teams

Vi har endret sted for møtet for å kunne tilrettelegge ihht gjeldende COVID-regler. Alle deltagere vil få tilvist fast sitteplass som en må benytte under møtet.

Innkomne saker:

  1. Norborg må opprette en undergruppe «Norborg aktiv» som har som formål å gi et tilbud om div. trening av bl.a. kondisjon og styrke på treningsrom i Norborg Flerbrukshall
  2. Norborg må se på muligheten for å opprette et tilbud om turn og/eller barneidrett
  3. Norborg må se på muligheten for å opprette et tilbud for volleyball enten gjnnom undergruppe til trimgruppa eller egen volleyballgruppe
  4. Norborg må se på muligheten å starte et tilbud om e-sport i Norborg Flerbrukshall

Om noen har ønske om å få tilrettelagt møtet på Teams så ta kontakt pr e-post til leder@norborg.com (evt sms til 926 02276)

Alle medlemmer er velkomne

Les meir